Ledenvergadering 18 februari 2011

Uitnodiging 44e jaarvergadering in De Til te Giessenburg op 18 februari 2011, aanvang 20.00 uur

Agenda:

1 Opening door interim voorzitter
2 Ingekomen stukken en medelingen
3 Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 19-02-2010
4 Verslag kascontrolecommissie door de heer M. Mancuso en J. Muilwijk
   Uittredend is de heer M. Mancuso
5 Benoeming nieuwe kascontrole commissie
6 Financieel verslag penningmeester
7 Begroting 2011
8 Huldiging jubilarissen
9 Jaarverslag wedstrijdcommissie en prijsuitreiking  + fotograaf
10 Rondvraag (wordt na de pauze beantwoord)

11 PAUZE

12 Bestuursverkiezing:  Benoeming nieuwe voorzitter dhr. B. de Boon.
    Aftredend en herkiesbaar: Jannie van Dijk secretaris, Gert Swets en Teus van Dijk beiden als commissaris
    Tegen kandidaten kunnen zich voor de vergadering aanmelden
13 Beantwoorden rondvraag
14 Vaststellen volgende ledenvergadering (17 februari 2012)
15 Sluiting
16 3 ronden gratis bingo